"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

 
„МИТЕВ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0385-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Митев ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. Повишаване на производствения капацитет
2. Засилване на експортния потенциал на фирмата.

Обща стойност на проекта: 1 083 000 лв., от които 112 090,50 лв. европейско и  635 179,50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.12.2015г. и е с продължителност 12 месеца.


Дата: 18.02.2016г.