"МИТЕВ" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощМИТЕВ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0941-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в МИТЕВ ЕООД”.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели - повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата.

Общата стойност на проекта е 1 052 000,00 лв., от които 607 877,50 лв. европейско и 107 272,50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 03.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.


Дата: 28.02.2020г.